Samband

Sundsvalls Radioamatörer

SM3ESX Magnetogram

Samband

Klubben har en egen sambandsgrupp som kordinerar och genomför sambandsuppdrag. På denna sida publicerar vi  allmän information om  sambandsverksamheten samt info om kommande sambandsuppdrag.

Mer info hittar du på: radiosambandxyz.se

Ansvarig: SM3MEH Tomas Åberg

Vi samarbetar självklart mellan klubbarna i distrikt 3. DiggiLoo i Utanede och Rallysamband är ju ett lysande exempel på detta. Vid behov av resursförstärkning vid olika sambandsuppdrag hjälps åt om vi kan. Vi har ju inga möjligheter att betala ut ersättning för utfört arbete under rallysamband. Däremot utbetalas bilersättning för körda km under förutsättning att samåkning har gjorts och att minst 2 st operatörer åker per bil.

 

Den som äger bilen håller därför reda på antal körda km;

1) hemifrån och fram till HQ

2) Från HQ och ut i fält under dagen därefter åter HQ efter slutfört uppdrag.

 

Redovisning sker till Sambandsledningen innan vi skiljs åt.

 

Hör av Er till SM3MEH Tomas

Tel 070-699 91 94 eller epost: samband@sk3bg.se

 

2011-02-19  

Samhället behöver oss - Nu tar vi steget!

2 st rallysamband 18 feb

Lördag 18 februari genomförs TVÅ rallytävlingar i Sundsvall respektive Hudiksvall.

 

Sundsvalls Radioamatörer SK3BG ansvarar via sin sambandssektion för säkerhetssambandet vid bägge.

 

  • SMK Sundsvall genomför rallyt Stjärnsvängen i skogarna runt Liden, Holmsjön och Huljen med start och mål vid Bergsåkers Travbana.

 

  • SMK Hälsinge genomför samtidigt Rally Näsviken i skogarna kring Näsviken och Sörforsa med start och mål vid Näsvikens Folkets Hus.

 

Uppdragen kommer att mobilisera mer är 30 radiooperatörer, 19 radioutrustade bilar samt två sambandscentraler.

 

  • Vill du veta mer, kontakta mig!

 

73 från Tomas/SM3MEH

sm3meh@ssa.se

Tel 070-699 91 94

Vårt samhälle med all den teknik vi idag omges av ger oss av och blir allt mer beroende av står och faller med....att allt fungerar!

Så länge det kommer vatten ur våra kranar, el ur våra vägguttag, det tutar i luren då vi lyfter den, vägarna är skottade då vi ska åka på dem, soptunnan töms regelbundet, tidningen ligger i brevlådan på morgonen osv...ja då känner vi oss trygga och säkra...Samhället är då i balans!

Men...och detta kan drabba oss när och hur som helst...om det knakar i samhällets fogar av en eller annan anledning...så att någon av ovannämnda självklarheter inte längre fungerar...då övergår tryggheten till att bli en otrygghet! Säg att flera självklarheter slutar fungera samtidigt, inte helt ovanligt om det till exempel är vädret som är orsaken....ja då kan man börja prata om KRIS eftersom människan i ett läge av otrygghet får ett starkt behov av information, lätt blir irriterad och apatiskt, kräver åtgärder osv...ja samhället och de berörda ansvariga vid myndigheter, elnätbolag osv får en tung belastning från allmänheten förutom att hantera de problem som t.ex vädret redan orsakat.

Stormarna Gudrun och Per har ruskat om hela samhället på ett påtagligt sätt. Man blev starkt medveten om hur sårbara vi är och hur snabbt en krissituation egentligen kan uppstå.

På olika sätt har de flesta myndigheter, kommuner, landsting och länsstyrelser höjt ribban rejält och startat en omfattande krisberedskap i sina repektive organisationer och samarbete även mellan dessa är mer regel än undantag. En samhällsgemensam myndighet, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har inrättats för samordning av krisberedskapen. På bara några få år har samhället ställt om sig...och ställt in sig på...till att vi måste vara mer beredda på att kriser KOMMER att drabba oss och att vi då MÅSTE ha beredskap för detta...hela vägen fram till vattenkranen och vägguttaget där hemma!

Att radioamatörer historiskt gjort stor nytta i krissitiuationer runt om vår jord är inte helt okänt av oss som är insatta i hobbyn. Då länder drabbats hårt av stormar, översvämningar etc är ofta radioamatörerna de enda som klarat att kunna rapportera till omvärlden de första viktiga dygnen.

Vad händer härnäst då?

I Sverige har möjligheten att nyttja frivilliga radioentusiaster som t.ex radioamatörer ännu inte fått full genomslagskraft bland de instanser som jobbar med krisberedskap. Olika kommuner, räddningstjänster osv har hunnit olika långt oftast beroende på hur aktiva de frivilliga krafterna varit regionalt och lokalt.

I vårt landskap Medelpad har Sundsvalls Radioamatörer och dess Sambandssektion nu gjort en informerande framstöt mot Medelpads Räddningstjänstförbund som är den organisation som förutom brand- och räddningstjänst även hanterar krisberedskapen för kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge. En inledande diskussion om framtida samarbete har inletts och tanken är att kartläggningar nu ska göras DELS då det gäller räddningstjänstens och kommunernas behov av frivilliga sambandsresurser vid kris och DELS inom hobbyn då det gäller geografiskt täckningsområde, utbildningsbehov, tekniska resursbehov, intresse osv. Kontaktvägar för att snabbt kunna sjösätta en sambandsorganisation vid ett akut läge har efterlysts och kommer att presenteras för räddningstjänstförbundet inom kort.

Kartläggnng av intresse och geografiskt verksamhetsområde

Färdigställande av vår mobila Sambandsledningsvagn.

Teknisk behovsinventering - Vad behöver vi? Vad har vi? I vilka fordon behövs komplettering? 

Infrastruktur, har vi tillräcklig täckning via våra befintliga repeaters? Behövs komplettering?

Kontaktvägar mot räddningstjänst och kommunerna? Rutiner och återkoppling vid utkallning,

Försäkringsfrågor. Ansvarsfrågor.

Utbildning. Behov, resurser, litteratur, teknik osv.

osv...

Vi fortsätter nu att inom ramen för Sambandssektionen bygga upp en tydlig organisation för denna samhällsstöttande verksamhet. I detta kommer att antal delprojekt att sjösättas samtidigt som samarbetsdiskussionerna med berörda myndigheter fortsätter. Några delprojekt att nämna i sammanhanget:

Inom Sundsvalls Radioamatörer ser vi de inledande diskussionerna med räddningstjänstförbundet som mycket positiva och responsen från de närvarande kunde endast tolkas som ett klart erkännande av att vi som frivilligresurs HAR en plats i samhällets krisberedskapsorganisation!

Är Du som radioentusiast intresserad av att vara med på tåget då det nu går...hör av Dig till undertecknad!

Med bästa radiohälsningar

TOMAS ÅBERG

Sambandsansvarig

Sundsvalls Radioamatörer

Tel 070-699 91 94

sm3meh@ssa.se