http://www.sk3bg.se/contest

Print this page


::.  RULES

Svenska flaggan     SSA Månadstest     Svenska flaggan
Sponsored by Sveriges Sändareamatörer (SSA)
(A Swedish domestic Contest)

MT hålls varje månad på söndagen närmast den 15:e i månaden.
Varje udda månad startar CW-passet först
och varje jämn månad startar SSB-passet först.

OBS!

Nya frekvensgränser på 40 m SSB

fr.o.m. januari 2010!

*** 7060 - 7130 kHz ***


MER INFO


SSA - Sveriges
Sändareamatörer

 Mål:

- att köra så många svenska stationer som möjligt.

 Tider:

 • Pass 1: 1400 - 1500 UTC

 • Pass 2: 1515 - 1615 UTC

Log4U MånadsTest-kalender - Datum och tider för SSA MT 2014
Log4U MånadsTest-kalender för 2014

 Frekvenser:

 • CW:  3525 - 3575 kHz, 7010 - 7040 kHz.
 • SSB: 3650 - 3750 kHz, 7060 - 7130 kHz.

 Klasser:

 • Single Operator
 • Single Operator Rookie
 • Single Operator QRP (max 5 W uteffekt)
 • Single Operator Rookie QRP (max 5 W uteffekt)

CW- och SSB-delarna är helt åtskilda.
Sänt löpnummer ska börja med 01 i resp. deltävling (CW och SSB).

Multi Operator är ej tillåtet i testen!
SO2R (Single Operator 2 Radios) är tillåtet. Radio A och Radio B får inte sända samtidigt på samma eller olika band!

För 2014 räknas man som "Rookie", om man erhållit sitt certifikat fr.o.m. den 1 januari 2012.

 Anrop:

"CQ MT"

 Testmeddelande:

RS(T) + löpnummer (med start från 01) + lokator.

Exempel: 599 01 JP75XX

Instruktioner om hur man tar fram sin lokator finns på:

http://www.sk3bg.se/contest/smp.htm#LOC

 Poäng:

Varje station får kontaktas en gång per band i varje deltävling.
Varje godkänt QSO med korrekt mottaget meddelande ger 2 poäng.

QSO med station som EJ sänt in sin logg ger 1 poäng, förutsatt att signalen förekommer i minst 5 insända loggar.

Ett ofullständigt QSO, eller ett QSO där fel finns i mottagen anropssignal eller i det mottagna meddelandet (RS[T], löpnummer, lokator), leder till att kontakten underkänns och vare sig poäng eller eventuell multipel tillgodoräknas.

 Multiplar:

Varje kontaktad lokatorruta ger 1 multipel per band.

Kontakt med egen ruta ger ingen multipel.

Exempel: Om din lokator är t.ex. JP75XX, så är den multipeln JP75. Om du får QSO med en station i JP75MM ger det alltså ingen multipel - endast 2 QSO-poäng. Får du QSO med en station i KPØ9LA, så ger det KPØ9 som multipel och 2 QSO-poäng.

Följande 63 olika lokatorrutor finns (teoretiskt möjliga) att köra i Sverige:

JO57, JO58, JO59, JO65, JO66, JO67, JO68, JO69, JO75, JO76, JO77, JO78, JO79, JO86, JO87, JO88, JO89, JO96, JO97, JO98, JO99, JP6Ø, JP61, JP62, JP63, JP64, JP7Ø, JP71, JP72, JP73, JP74, JP75, JP76, JP8Ø, JP81, JP82, JP83, JP84, JP85, JP86, JP87, JP88, JP9Ø, JP92, JP93, JP94, JP95, JP96, JP97, JP98, KPØ3, KPØ4, KPØ5, KPØ6, KPØ7, KPØ8, KPØ9, KP15, KP16, KP17, KP18, KP25, KP26

 Slutpoäng:

Total QSO-poäng multiplicerat med totala antalet multiplar.

 Kvartalsvinnare:

Varje kvartal räknas som en egen deltävling.

Poängen räknas procentuellt i förhållande till segraren i varje deltävling (varje månads CW- och SSB-del).

Uträkningen görs av MT:s Robot på ssa.se.

 Bäst av 8:

Den som i åtta tävlingar under året får mest poäng vinner MT.

Poängen räknas procentuellt i förhållande till segraren i varje deltävling.

Uträkningen görs av MT:s Robot på ssa.se.

 Klubbtävlingen:

Den lokala radioklubb vars medlemmar får mest poäng under året (i absoluta tal) blir "Bästa klubb i MT".

Ange i loggen vilken klubb du deltar för. Endast klubbmedlemmar stadigvarande bosatta inom en radie av 150 kilometer från klubbens huvudort får tillgodoräkna sig poäng för klubben.

Operatör som kör med flera signaler i en deltävling får endast räkna sitt bästa resultat i klubbtävlingen.

 Diplom och plaketter:

Respektive kvartalssegrare på CW och SSB får ett diplom.

De tre första i "Bäst av 8" samt de tre första i "Bästa klubb i MT" i varje del (CW och SSB) får SSA:s plaketter (Guld, Silver, Brons).

Diplom utdelas i båda delarna (CW och SSB) till de fem bästa och till den bäste i varje distrikt (Ø - 7).

Bästa QRP-station och bästa Rookie får diplom, under förutsättning att aktiviteten varit av rimlig omfattning. Det räcker inte att delta bara en eller ett par deltävlingar med några enstaka QSO.

 Loggar:

ALLMÄNT:

Använd UTC för att ange tiden. Var noga med att ställa klockan rätt, innan MT startar. Rättningsprogrammet tar hänsynslöst bort QSO:n körda utanför testtiden! Om testtiden är angiven till 1400-1500 är ett QSO med tidsangivelsen 1359 och tidigare samt 1500 och senare ogiltiga. Första giltiga klockslag är då 1400 och sista giltiga klockslag är 1459! (Det är tillåtet att avsluta ett QSO utanför testtiden, om QSO:et påbörjats innan testtidens slut. Kom då bara ihåg att "rätta till" klockslaget, om ditt loggprogram loggat tiden när QSO:et är genomfört)!

OBS! Om du sänder eller tar emot någon annan RS(T)-rapport än 599 eller 59 - se till att det även står rätt i den logg du skickar in! Det kan innebära att loggen måste editeras i efterhand, eftersom de flesta contestprogram loggar 599 eller 59 automatiskt. Om det inte står rätt i loggen blir QSO:et ogiltigt.

Nödvändiga uppgifter i loggen: Band, trafiksätt, datum, tid i UTC, sänd RS(T)-rapport, sänt löpnummer, sänd lokator, körd station, mottagen RS(T)-rapport, mottaget löpnummer, mottagen lokator.

DATORLOGGAR:

Önskvärt format är Cabrillo, eller logg och summeringsblad i enkelt textformat (ASCII). Skicka helst inga loggar gjorda i MS Word, MS Excel eller liknande program. Det innebär onödigt extraarbete för loggrättaren.

Namnge din Cabrillologg exempelvis DITTCALL_MT0501_CW.log, där 0501 står för januari 2005.

Om du skickar din logg i textformat, namnger du loggen t.ex. DITTCALL_MT0501_PH.dat och summeringsbladet DITTCALL_MT0501_PH.sum, annars är risken stor att MT loggrättare får ett tiotal filer med samma namn.

Skriv din anropssignal, vilken MT och mode på ämnesraden, när du skickar loggen via e-post. Exempel: SM3CER MT 0501 CW

 • HF Logg Multi:
  Kör du MT med HF Logg Multi skickar du den Cabrillologg som programmet producerar.

 • Log4U (Loggprogrammet för MT av SM5NBE och SM3CER):
  Kör du MT med Log4U skickar du den Cabrillologg som programmet producerar. Om programmet ligger i en dator som är ansluten till Internet, kan du med fördel använda e-postfunktionen som är inbyggd i programmet. Då kan du skicka loggen inom en minut efter testens slut!

  KLICKA HÄR för att läsa mera och för att hämta programmet.

 • TLF:
  Kör du MT med TLF skickar du den Cabrillologg som programmet producerar.

 • TR:
  Den som använder TR ombedes använda det konverteringsprogram som SM2EZT gjort för Månadstesten. TR:s loggfiler konverteras till Cabrillo mycket snabbt och enkelt.

  KLICKA HÄR för att läsa mera och för att hämta programmet.

 • Writelog:
  Använder du Writelog kan du konvertera din log till Cabrillo i själva programmet. Funktionen hittar du under Contest - Cabrillo file... eller under File - Export - Cabrillo file....

  Döp gärna om filen till t.ex. DITTCALL_MT0501_PH.log.

  KLICKA HÄR för att läsa om SM6SRW:s MT-modul för Writelog
  och för att hämta modulen.

 • Övriga contestprogram:
  Skicka logg och summeringsblad i textformat.

 • Manuella loggar från inmatningsprogram:
  Du som inte använder något contestprogram, men ändå skriver in din logg i efterhand i dator, ber vi att du använder det speciella program för inmatning av pappersloggar, som är framtaget speciellt för MT.

  KLICKA HÄR för att läsa mera och för att hämta programmet.

PAPPERSLOGGAR:

Även för dig, som inte har tillgång till dator, betonar vi att PAPPERSLOGGAR ÄR VÄLKOMNA!

Tycker du att allt detta verkar krångligt?
Bry dig inte om det! Skicka i så fall in din logg som du alltid gjort och som du är van vid! Huvudsaken är, att vi får in så många loggar som möjligt så snabbt som möjligt!

 Adresser för loggar:

Loggar i Cabrilloformat laddas upp via SSA:s webbplats senast 2359 UTC 7 dagar efter MT:

Uppladdning av Cabrillologg via MT:s Robot:
http://www.ssa.se/

Välj "Sektioner & distrikt - HF - Tester - Sänd in log"!

Loggar som inte är i Cabrilloformatet skickas via E-post till
(tidsstämplade senast 2359 UTC 7 dagar efter MT):

E-post:
mt@ssa.se

Pappersloggar poststämplade senast 7 dagar efter MT sändes till:

Postadress:
Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95   ÄLVKARLEBY

Fullständiga resultat redovisas varje månad
och deltidsresultat publiceras varje kvartal i
QTC:s Contestspalt

Den snabbaste resultatredovisningen får du på
SSA webbplats
http://www.ssa.se/
Välj "Sektioner & distrikt - HF - Tester - Månadstesten"

Äldre MT-resultatredovisning finns på
SM3CER Contest Service
http://www.sk3bg.se/contest/

Infodatum: 31 december, 2009 Källa: Jan-Eric Rehn, SM3CER och Erkki Latomaa, SM5NBE
Top of page

Loggprogram för SSA Månadstest

Log4U

SM5NBE och SM3CER har gjort ett loggprogram - Log4U - (Log for You), bl.a. speciellt anpassat för SSA Månadstest.

Syftet med programmet är att göra testkörningen roligare samt att förenkla logghanteringen hos alla parter.

Erkki, SM5NBE har programmerat och Janne, SM3CER, som har en lång contesterfarenhet, har gjort kravspecifikationen och kritiskt granskat och testkört programmet under hela utvecklingsperioden.

I programmet finns ytterligare tester inlagda, som NAC 28 MHz (CW, SSB, FM eller Digi), NAC 50 MHz, NAC 144 MHz, NAC 432 MHz, NAC 1296 MHz, SAC (CW eller SSB) och SSA Jultest (CW). Flera svenska contests kommer att läggas in efter hand.

KLICKA HÄR för att läsa mera och för att hämta programmet.


Följande contestprogram stöder SSA MT

HF Logg Multi
by SM5UGF
 
Log4U
by SM3CER/SM5NBE

 
SD
by EI5DI
 
TLF (Linux)
by PAØRCT

TR
by N6TR
 
UcxLog
by DL7UCX
 
WriteLog
by W5XD

Länk till SM3CER Contest Service Software Page

MER INFORMATION
Endast text    MT CABRILLO-format    Log4U - MT Loggprogram
- RESULTAT -


V. g. skicka rättelser/ändringar/nya regler/resultat till:
Jan-Eric Rehn - SM3CER
sm3cer@ssa.se

URL: http://www.sk3bg.se/contest/mt.htm
Copyright © 1997-2014 Jan-Eric Rehn - SM3CER
Denna sida gjordes 8 januari, 1997
Senast ändrad 11 januari, 2014